વિસામો

એક પળ માણવા નો પ્રયાસ

જાગને જાદવા -નરસિંહ મહેતા

જાગને જાદવા

જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા
તુજ વિના ધેનમાં કોણ જાશે ?
ત્રણસેં ને સાઠ ગોવાળ ટોળે મળ્યા
વડો રે ગોવાળિયો કોણ થાશે ? … જાગને

દહીંતણા દહીંથરા, ઘી તણાં ઘેબરાં
કઢિયેલ દૂધ તે કોણ પીશે ?
હરિ મારો હાથિયો, કાળી નાગ નાથિયો
ભૂમિનો ભાર તે કોણ લેશે ? … જાગને

જમુનાને તીરે ગૌધણ ચરાવતાં
મધુરી શી મોરલી કોણ વાહશે ?
ભણે નરસૈંયો તારા ગુણ ગાઇ રિઝીએ
બૂડતાં બાંયડી કોણ સાહશે ? … જાગને

– નરસિંહ મહેતા

Advertisements

ડિસેમ્બર 14, 2010 Posted by | કાવ્ય અને ગઝલ | 1 ટીકા

કોનાર્ક સુર્ય મંદિર

કોનાર્ક સુર્ય મંદિર

શાળાકીય પ્રદર્શન – તારિખ 19-12-2010

મોડેલ વિષય – કોનાર્ક સુર્ય મંદિર

સ્થાન – ઈંડિયન એજ્યુકેશન સ્કુલ – સોહાર

મોડેલ બનાવનાર – મનશ્રી નિ. પંચાલ (7 – ડી)

Architecture
The temple takes the form of the chariot of Surya (Arka), the sun god, and is heavily decorated with stone carving. The entire complex was designed in the form of a huge chariot drawn by seven spirited horses on twelve pairs of exquisitely decorated wheels.
The entrance is guarded by two giant lions, which are each shown crushing a war elephant. Each elephant in turn lies on top of a human body. The temple symbolizes the majestic stride of the Sun god.
All around the temple, there are various floral and geometric patterns.
The poet Rabindranath Tagore wrote of Konark: “Here the language of stone surpasses the language of man.”
The Sun Temple, built in the thirteenth century, was conceived as a gigantic chariot of the Sun God, with twelve pairs of exquisitely ornamented wheels pulled by seven pairs of horses. Majestic in conception, this temple is one of the most sublime monuments of India
Thousands of images include deities, celestial and human musicians, dancers, lovers, and myriad scenes of courtly life, ranging from hunts and military battles to the pleasures of courtly relaxation. These are interspersed with birds, animals (close to two thousand charming and lively elephants march around the base of the main temple alone), mythological creatures, and a wealth of intricate botanical and geometrical decorative designs. The famous jewel-like quality of Orissan art is evident throughout, as is a very human perspective which makes the sculpture extremely accessible.
The Sun temple belongs to the Kalinga school of Indian temples with characteristic curvilinear towers mounted by cupolas. In shape, the temple did not make any major departure from other sikhara temples of Orissa. The main sanctum which (229 ft. high) was constructed along with the audience hall (128 ft. high) having elaborate external projections. The main sanctum which enshrined the presiding deity has fallen off. The Audience Hall survives in its entirely, but only small portions of the Dancing Hall (nata Mandir) and the Dining Hall (Bhoga-Mandap) have survived the vagaries of time. The Temple compound measures 857 ft (261 m) by 540 ft (160 m). The alignment of the Sun Temple is on the east-west direction. The Temple is located in natural surroundings, abounding with casuarina plantations and other types of trees such as mahogany, rosewood, eel which grow on sandy soil.

History
The large structure seen today is actually the mantapa (jagmohan). Of the main tower, which once stood in the front, only the remains can be seen. This tower (deul) was perhaps 200 feet (60 metres) tall, higher than any other temple in India[1].
The most popular theory about the root of the fall of Konark temple rests with the Kalapahad, the general of Bengal Sultan Sulaiman Khan Karrani. According to some accounts Kalapahad was formerly a Hindu Kayastha [2] officer, however he had converted to Islam[3]. According to Afsanah-i-Shahan of Shaikh Kabir Batini [4], he was a Batini Afghan.
According to the history of Orissa, Kalapahad invaded Orissa in 1508. He destroyed Konark temple, as well as a number of Hindu temples in Orissa.
The Madala Panji of Puri Jagannath temple describes how Kalapahad attacked Orissa in 1568. Including Konark temple, he broke most of the images in most of the Hindu temples in Orissa.
Orissa came under Muslim control in 1568. There were constant attempts to destroy the Hindu temples. The Pandas (priests) of Puri, to save the sanctity of the Puri temple, took away the Lord Jagannath from the Srimandir and kept the image in a secret place.
Similarly, it is said that the Pandas of Konark took away the presiding deity of the Sun temple and buried it under the sand for years. Latter on the image was said to have been removed to Puri and kept in the temple of Indra, in the compound of the Puri Jagannath temple. According to others, the Puja image of the Konark temple is yet to be discovered. But others hold the view that the Sun image now kept in the National Museum of Delhi was the presiding deity of the Konark Sun temple.

ડિસેમ્બર 14, 2010 Posted by | General | Leave a comment